Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Budva

Na osnovu člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore (,,Sl. list CG’’, br. 1/07 i 38/13), člana 13 stav 1, 3 i 4, člana 14 stav 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Sl. list RCG’’, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Sl. list CG’’, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18), člana 36 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. list CG’’, br. 02/18, 034/19, 38/20), donosim


O D L U K U

o raspisivanju izbora za odbornike

 

  1. Raspisujem izbore za odbornike u: Skupštini opštine Andrijevica, Skupštini opštine Budva, Skupštini opštine Gusinje i Skupštini opštine Kotor.
  2. Izbori će se održati 30. avgusta 2020. godine.
  3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u ,,Službenom listu Crne Gore’’ i u ,,Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi’’.

Broj: 01-1212/02

Podgorica, 20.06.2020. godine

Milo Đukanović

Attachments

Name Size Type
Odluka o raspisivanju izbora za odbornike 116.12 Kb pdf
20/06/2020