Zapisnik sa VI sjednice OIK Budva održane 03.08.2020.godine