Zapisnik sa VII sjednice OIK Budva održane 04.08.2020.godine