Zapisnik sa XI sjednice OIK Budva održane 11.08.2020.godine