Zapisnik sa XII sjednice OIK Budva održane 13.08.2020.godine