Zapisnik sa XIV sjednice OIK Budva održane 14.08.2020.godine