Zapisnik sa XV sjednice OIK Budva održane 15.08.2020.godine