Zapisnik sa XVI sjednice OIK Budva održane 17.08.2020.godine