Zapisnik sa XVIII sjednice OIK Budva održane 19.08.2020.godine